Energetska optimizacija

Vsekakor je najbolje, da se objekt energetsko spremlja že v samem začatku nastajanja. Za projektno dokumantacijo, ki jo izvajamo sami naredimo prve eneregetske izračune že takoj po prvih konceptualnih zasnovah in ugotovimo kaj bi bilo smoterno upoštevati pri nadalnjem razvoju projekta.

Predlagamo, da se že pred izvedbo idejnega projekta naredi energetska ocena parcele ter se ugotovi najbolj optimalna postavitev objekta in njegovih posameznih delov. Za potrebe tega segmenta si ogledamo parcelo, posnamemo stanje ter pripravimo analizo parcele vključno s shemami senčenja okoliških objektov, hrobov, dreves. Te podatke je smoterno upoštevati pri zasnovi arhitekturnega koncepta objekta.

Sodelovanje je razdeljeno v štiri faze:

1. Analiza lokacije kjer bo objekt postavljen

Predlagamo, da se že pred izvedbo idejnega projekta naredi energetska ocena parcele ter se ugotovi najbolj optimalna postavitev objekta in njegovih posameznih delov. Za potrebe tega segmenta si ogledamo parcelo, posnamemo stanje ter pripravimo analizo parcele vključno s shemami senčenja okoliških objektov, hrobov, dreves. Te podatke je smoterno upoštevati pri zasnovi arhitekturnega koncepta objekta.

2. Izdelava energetske bilance na nivoju idejnega projekta

Po metodologiji PHPP 2007 izdelamo energetsko bilanco idejne rešitve in preverimo različne izvedbene opcije ovoja ter preigramo različne komponente (okna, prezračevalni sistem). Na podlag ite analize pripravimo poročilo o najbolj optimalnih komponentah in pripravimo predloge rešitev za različne opcije objekta.

3. Izdelava energetsek bilance na nivoju izvedbenega projekta

Z izračuni po metodologiji PHPP 2007 spremljamo razvoj projekta preko faze PGD v fazo PZI (projekt za izvedbo), kjer se natančno definirajo izvedbeni sklopi, komponente, detajli… Vsak posamezen sklop preverimo računsko in ugotovimo kakšen je njegov vpliv lokalno ter na celotno bilanco objekta. Enako velja za reševanje posamezhik konstrukcijskih detajlov, kjer lahko pride do toplotnih mostov. V tem sklopu se natančno definira stavbno pohištvo objekta, izvedba celotnega izolacijskega ovoja z natančno določitvijo izolacijskih slojev ter sistem strojnih inštalacij.

4. Spremljanje projekta med izvedbo

Izvedba vedno prinese določene spremembe, lahko pride do zamenjave določenih komponent… Zato je zelo pomembno, da se tudi v tem segmentu vrši zelo natančen monitoring nad izvedbo del, reševanjem ključnih detajlov, kjer se lahko pričakuje termične probleme in nadzor nad vgradnjo komponent, ki so bile predpisane v projektu. Vse spremembe se vnašajo v izračun, tako da v realne mčasu lahko vidimo kaj se z objektom energetsko dogaja in kako bodo posamezne spremembe ali napake vplivale na končno energetsko bilanco objekta.

Na podlagi tako zasnovanega sodelovanja lahko pričakujete rezultate, ki so bili predvideni s projektom in imate konstantno vpogled v energetsko bilanco objekta, kar zelo pomembno za kvalitetno gradnjo. Seveda je nadzor nad kvaliteto rešitev energetskega segmenta pomemben tudi za investitorje, ki so kandidirali za nepovratna sredstva s strani Ekosklada, saj lahko odstopanje od predvidenih rezultatov zmanjša ali pa celo povrzoči, da ne dobijo predvidenih sredstev.

Preverjanje arhitekturne zasnove

 • usklajevanje zahtev investitorja in zahtevanih kriterijev načrtovanja
 • preverjanje izbrane lokacije
 • določitev orientacije objekta proti jugu ± 30
 • preveritev potrebnih površin in volumna
 • faktor oblike A/V, enostavnost, kompaktnost
 • min. 20 m2 do max. 50 m2 na osebo
 • zasnova tlorisa – toplotno coniranje prostorov
 • izbira elementov za toplotno akumulativnost
 • izbira elementov solarnega oblikovanja
 • določitev velikosti in razpored prozornih in neprozornih delov ovoja
 • orientacija steklenih proti jugu, zapiranje hiše proti severu
 • omogočeno naravno prezračevanje za nočno ohlajevanje poleti
 • natančna določitev sestave ovoja pasivne hiše
 • izbira naravi in človeku prijaznih in obnovljivih gradbenih materialov
 • prvo računsko preverjanje pravilnosti zasnove po PHPP
 • toplotna bilanca toplotni dotoki- toplotne izgube=potrebna toplota za ogrevanje: qo = 15 kWh/m2a
 • načrtovanje ogrevalnega sistema
Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.