Kako se izvede energetski pregled?

Kako se izvede energetski pregled?

Growing Green Buildings

Energetski pregledi

Kako se izvede energetski pregled?

Vsebino energetskega pregleda javnih stavb določa Metodologija izvedbe energetskega pregleda. Pri izvajanju energetskega pregleda je potrebno poleg metodologije upoštevati tudi napotke za izdelavo energetskega pregleda, ki so podani v Priročniku za izvajalce energetskih pregledov.

Energetski pregled obsega sledeče dejavnosti:

1. Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd) in analizo podatkov o rabi energije.

2. Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije. Ukrepi segajo od zamenjave kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja pa do zamenjave oken in izolacije fasade. Pomembno je tudi informiranje lastnika in uporabnikov o možnostih za smotrnejše ravnanje z energijo.

3. Analiza izbranih ukrepov. Za posamezne ukrepe se določijo prihranki energije in stroškov ter višina in vračilni rok investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje. Izvajalec energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov.

4. Poročilo o energetskem pregledu. Izvajalec energetskega pregleda izdela poročilo, ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se dogovorijo o prioritetnih aktivnostih, ki izhajajo iz energetskega pregleda.

Share Button