EKO SKLAD - DANES OBJAVLJENI NOVI JAVNI POZIVI - podrobneje

EKO SKLAD – DANES OBJAVLJENI NOVI JAVNI POZIVI – podrobneje

Spoštovani,

Obveščamo vas, da boEko sklad danes objavil nove javne pozive za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v letu 2013.

Vsi javni pozivi bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada. Povzemamo samo spremembe, ki so vezane na dodeljevanje spodbud v okviru novega javnega poziva z oznako 18SUB–OB13 za ukrepa I in J.

Ukrep I: Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe

Spodbuda za nizkoenergijske ali pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe je še vedno določena glede na energijsko učinkovitost, vrsto in volumski delež izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe ter neto ogrevano površino stavbe, vendar se bo lahko dodelila za največ 150 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko hišo (prej 200 m2) in za največ 120 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema stanovanjema (prej 150 m2).

Ukrep J: Nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Za nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, bo spodbuda lahko dodeljena v višini 250 € na m2 za največ 80 m2 (prej 100 m2) neto ogrevane površine stanovanja.

Druga večja sprememba je ta, da sta obrazca VLOGE za namena I in J sedaj ločena, tako da je izpolnjevanje lažje in preglednejše, pa tudi z izbiro pravilnih izjav bo tako manj težav. Manjše so spremembe pri oddaji zaključne dokumentacije in veljajo za oba ukrepa: ni namreč več potrebno predložiti originalnih računov, pač pa veljavne račune. Pri testu zrakotesnosti je sprememba ta, da je potrebno predložiti celotno merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe in ne zadostuje več samo »izjava oz. certifikat«.

Posebej bi vas radi opozorili še na dva obrazca, ki sicer ostajata enaka, prihaja pa večkrat do nesporazumov, kdaj je potrebno katerega izpolniti.

SOGLASJE LASTNIKA oz. SOLASTNIKA NEPREMIČNINE, KI NI VLAGATELJ ALI SOVLAGATELJ VLOGE: Ta obrazec izpolnite v primeru, ko je več solastnikov, ki so vlagatelju vloge dolžni dati soglasje, da lahko na njihovi solastnini izvaja naložbo.

PODATKI SOVLAGATELJA VLOGE: Ta obrazec izpolnite samo, če želite, da na Eko skladu vodimo dva postopka, torej vsak sovlagatelj vloge (ne denarja!) dobi svojo pogodbo in odločbo, po uspešnem zaključku naložbe pa vsak del nepovratne finančne spodbude na svoj račun. Če ni podatkov sovlagatelja vloge, vodimo dejansko samo en postopek, denar pa se v celoti nakaže samo eni osebi.

Za ukrep I lahko vlagatelji še vedno hkrati s subvencijo pridobijo ugoden kredit Eko sklada. Če vlagatelj hkrati kandidira za  nepovratno finančno spodbudo in kredit, mora to po novem označiti tudi v vlogi v okviru izjave.

Pri tem velja, da skupni znesek nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 47OB12, ki bo veljal še do konca februarja, na katerem lahko kandidirajo tudi vlagatelji, ki bodo kandidirali na novem javnem pozivu 18SUB-OB13. V mesecu marcu Eko sklad načrtuje nadaljevanje kreditiranja in objavo novega javnega poziva za kreditiranje občanov.

Več podrobnosti o subvencijah in načinu pridobitve:http://www.pasivnagradnja.com/subvencije-eko-sklada
Share Button