EKO SKLAD BO DANES OBJAVIL NOVE JAVNE POZIVE ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2013

EKO SKLAD BO DANES OBJAVIL NOVE JAVNE POZIVE ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2013

Nepovratna sredstva tudi letos

Za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih sredstev.

Nadzorni svet Eko sklada je ta teden potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo Eko sklad v letu 2013 ponudil skupaj 20,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih bo 20 milijonov evrov za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah in 0,8 milijona evrov za vozila, ki manj obremenjujejo okolje.
Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spodbude v stanovanjskih stavbah, bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom spremenjene pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso. Z namenom spodbujanja vgradnje najbolj učinkovitih naprav in skladno s predlogom nove uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav ter reševanja problema emisij mora biti emisija celotnega prahu manjša od 40 mg/m3 (prej 50 mg/m3), vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3 (prej 750 mg/m3).

Prav tako bodo z namenom optimiranja energijsko učinkovite gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš, kjer se kot pomemben kriterij izpostavlja njihova velikost, spremenjene površine, za katere bo mogoče dodeliti nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Spodbuda za nizkoenergijske ali pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe bo še vedno določena glede na energijsko učinkovitost, vrsto in volumski delež izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe ter neto ogrevano površino stavbe, vendar se bo lahko dodelila za največ 150 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko hišo (prej 200 m2) in 120 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema stanovanjema (prej 150 m2).

Za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, bo spodbuda lahko dodeljena v višini 250 € na m2 za največ 80 m2 (prej 100 m2) neto ogrevane površine stanovanja.

Pogoji dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud za nakup okolju prijaznih vozil ostanejo v primerjavi z lanskim letom nespremenjeni.

Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do konca leta oziroma do objave zaključka.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in subvencije za zahtevnejše ukrepe

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira in ki skupaj presežejo 10.000 evrov priznanih stroškov, kot so opredeljeni v javnih pozivih. Pri tem velja, da skupni znesek nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 47OB12, ki bo veljal še do konca februarja, razpisana sredstva pa so bila decembra povišana za en milijon evrov. V marcu Eko sklad načrtuje nadaljevanje kreditiranja in objavo novega javnega poziva. Javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada.

Financiranje delovanja svetovalne mreže

ENSVET tudi v letu 2013 Na podlagi sprejetega poslovnega načrta bo Eko sklad iz sredstev, zbranih po uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, v prvi polovici leta 2013 zagotavljal tudi sofinanciranje svetovalnih pisarn, združenih v svetovalno mrežo ENSVET, na katere se občani lahko obrnejo za brezplačno energetsko svetovanje.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Več podrobnosti o subvencijah in načinu pridobitve: http://www.pasivnagradnja.com/subvencije-eko-sklada
Share Button